ประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่