อัลบั้มภาพ "ประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเน้นย้ำถึง เรื่องคุณธรรม ความโปร่งใส"
           เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลวันยาว นำโดย นายสมบูรณ์ จริตงาม ประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเน้นย้ำถึง เรื่องคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล ฯ ให้มีทัศนตคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต